Samverkan

Samverkan

1. Inledning

Till grund för samverkan finns den förstudie som skulle belysa hur en fördjupad samverkan kan genomföra och som bibliotekschefsgruppen beslutade om i februari 2018.

1. Syfte med förstudien  

2. Uppdraget  

3. Genomförande

4. Färdig förstudie 

 

2. Fem fokus- och insatsområden

Våren 2018 enades chefsgruppen om fem fokusområden som biblioteken ska arbeta vidare med:

1. Digitala bibliotek

2. Läslustskapande insatser

3. Prioriterade grupper

4. Stödjande strukturer

5. Kommunikationsinsatser 

3. Målbilder

1. Stärkt utbud och ökad tillgång för alla
2. Likvärdig biblioteksservice i regionen
3. Bättre tillgänglighet
4. Mer resurser till kärnverksamhet
5. Öka besöksantal och nyttjande av tjänster
6. Stärkt samlad kompetens

Målbilderna hanteras under de fem fokus- och insatsområden.

4. Samverkans- och aktivitetsplaner

Regional samverkansplan 2020–2023 (under arbete)
Aktivitetsplan 2020 

5. Samverkansorganisation

Inom varje fokusområde har det bildats arbetsgrupper som tar fram planer för vilka gemensamma aktiviteter som kan genomföras.  Biblioteksutvecklings roll är att leda arbetsgrupperna, samordna planerade aktiviteter och att erbjuda relevant fortbildning.

Läs om hur samverkan organiseras

Läs om mandat och roller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se