Nationella minoriteter

Vår kultur Vår identitet

Här kan du se konferensen Vår kultur Vår identitet om nationella minoriteter från den 11 december 2019

 
 

Länkar nationella minoriteter

Föreningar inom nationella minoriteter

Ny rapport från KB: De nationella minoriteterna och biblioteken, Lagar, konventioner och minoritetspolitik

Kulturella föreningar

  • Flerspråkig månad som ett nordiskt initiativ startade inom projektet Flerspråkighet och mångfald som resurs på kulturområdet, ett delprojekt av Norden 2020.    https://multilingualmonth.org/publications/
  • Institutet för språk och folkminne, Isof är en myndighet som samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. De arbetar också med språkvård och språkpolitik.   https://www.isof.se/
  • Samiskt språkcentrum är navet i arbetet med att göra samiskan tillgänglig för fler. Vi arbetar för revitalisering och för att stärka samiskans position i samhället.    https://www.sametinget.se/sprakcentrum

 För Barn: Kulturrådets satsning på minoriteters språk

 
 
 
 

Nationella minoriteter

Inom detta område kommer vi med folkbibliotek att jobba mot målet av den svenska minoritetspolitiken som är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724

https://www.minoritet.se/2225?file_id=1

https://www.minoritet.se/5105?file_id=3

https://www.minoritet.se/5105?file_id=1

https://www.minoritet.se/5306?file_id=1

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se