Läslustskapande insatser

Läslustskapande insatser

Läsfrämjande

Biblioteksutveckling Region Kalmar län arbetar för att alla vuxna, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Enligt bibliotekslagen 4§ och 5§ ska hänsyn tas till prioriterade grupper så som personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.

Vi arbetar särskilt för

  • att ta fram en strategi för läsfrämjande arbete för vuxna
  • att samordna läsfrämjande insatser

Läs mer om vårt arbete med läsfrämjande för vuxna.

Kontaktperson: Maud Salim

 

 Barn och ungas språkutveckling

Biblioteksutveckling Region Kalmar län arbetar för att alla barn och unga, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla sitt språk och sin läsförmåga samt ha tillgång till anpassad litteratur. Enligt bibliotekslagen 8§ är barn och unga en prioriterad grupp hos folkbiblioteken och det återspeglas även i de lokala biblioteksplanerna.

 Vi arbetar särskilt för 

  • att arbeta fram en läsluststrategi för Kalmar län
  • att samordna läsfrämjande insatser
  • synliggöra bibliotekens verksamhet för barn och unga
  • stödja biblioteken i deras arbete med barn och unga genom utbildnings- och fortbildningsinsatser för personalen, samtal och erfarenhetsutbyte via nätverksträffar och gemensamt utvecklingsarbete

Biblioteksutveckling Region Kalmar län samordnar även ett nätverk för skolbibliotekspersonal som är en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande.

Läs mer om barn och ungas språkutveckling och vad som är på gång.

 Kontaktperson: Julia Sallander

 
 
 
 
 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se