Inledning

1. Inledning
I februari 2018 bestämde sig bibliotekschefsgruppen att förstudie skulle genomföras för att belysa hur en fördjupad samverkan kan genomföras. En arbetsgrupp inom chefsgruppen bildades och dåvarande regionbibliotek var sammankallande.

En kravspecifikation utarbetades och i april samma år godkändes förslaget att förstudien skulle omfatta områden  ekonomi, organisation och juridik, medier samt stödjande strukturer för teknikfrågor. Uppdraget inkluderade också att ge förslag på tidsplan och prioriteringsordning för ett samgående samt att hänsyn skulle tas till rådande transportsamarbete med Blekinge/Kronoberg.
Regionbiblioteket upphandlade konsult. EY genomförde förstudien som blev klar sommaren 2019.

1. Syfte med förstudien

2. Uppdraget

3. Genomförande

4. Färdig förstudie  (kan läsas här)

1.1 Fem fokusområden

Våren 2018 enades chefsgruppen om fem fokusområden som biblioteken ska arbeta vidare med:

1. Digitala bibliotek
2. Läslustskapande insatser
3. Prioriterade grupper
4. Stödjande strukturer
5. Kommunikationsinsatser

Inom varje fokusområde har det bildats arbetsgrupper som tar fram planer för vilka samaktiviteter som kan genomföras.  Biblioteksutveckling roll är att leda arbetsgrupperna, samordna planerade aktiviteter och att erbjuda relevant fortbildning.


Så här organiseras samverkan

Mandat och roller 

 
 
 
 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se