Barns och ungas språkutveckling

Regionbiblioteket i Region Kalmar län arbetar för att alla barn och unga, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla sitt språk och sin läsförmåga samt ha tillgång till anpassad litteratur. Enligt bibliotekslagen 8§ är barn och unga en prioriterad grupp folkbiblioteken och det återspeglas även i de lokala biblioteksplanerna.

 

Regionbiblioteket arbetar särskilt för

 

  • att arbeta fram en läsluststrategi för Kalmar län
  • att samordna läsfrämjande insatser
  • synliggöra bibliotekens verksamhet för barn och unga
  • stödja biblioteken i deras arbete med barn och unga genom utbildnings- och fortbildningsinsatser för personalen, samtal och erfarenhetsutbyte via nätverksträffar och gemensamt utvecklingsarbete

 

Regionbiblioteket i Region Kalmar län samordnar även ett nätverk för skolbibliotekspersonal som är en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande.

 

Kontaktperson: Julia Sallander

Presentation av Julia

Mina sidor

Språk

Region Kalmar län / Regionbiblioteket