Barn och ungas språkutveckling

Barns och ungas språkutveckling

Biblioteksutveckling Region Kalmar län arbetar för att alla barn och unga, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla sitt språk och sin läsförmåga samt ha tillgång till anpassad litteratur. Enligt bibliotekslagen 8§ är barn och unga en prioriterad grupp hos folkbiblioteken och det återspeglas även i de lokala biblioteksplanerna.

 

Vi arbetar särskilt för

 

  • att arbeta fram en läsluststrategi för Kalmar län
  • att samordna läsfrämjande insatser
  • synliggöra bibliotekens verksamhet för barn och unga
  • stödja biblioteken i deras arbete med barn och unga genom utbildnings- och fortbildningsinsatser för personalen, samtal och erfarenhetsutbyte via nätverksträffar och gemensamt utvecklingsarbete

 

Biblioteksutveckling Region Kalmar län samordnar även ett nätverk för skolbibliotekspersonal som är en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande.

 

Kontaktperson: Julia Sallander

På gång

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se