Barns och ungas språkutveckling

Biblioteksutveckling Region Kalmar län arbetar för att alla barn och unga, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla sitt språk och sin läsförmåga samt ha tillgång till anpassad litteratur. Enligt bibliotekslagen 8§ är barn och unga en prioriterad grupp hos folkbiblioteken och det återspeglas även i de lokala biblioteksplanerna.

 

Vi arbetar särskilt för

 

  • att arbeta fram en läsluststrategi för Kalmar län
  • att samordna läsfrämjande insatser
  • synliggöra bibliotekens verksamhet för barn och unga
  • stödja biblioteken i deras arbete med barn och unga genom utbildnings- och fortbildningsinsatser för personalen, samtal och erfarenhetsutbyte via nätverksträffar och gemensamt utvecklingsarbete

 

Biblioteksutveckling Region Kalmar län samordnar även ett nätverk för skolbibliotekspersonal som är en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande.

 

Kontaktperson: Julia Sallander

På gång

Läslov 2019

Just nu arbetar vi med Läslov 2019, där det länsgemensamma temat är barn och unga med funktionsnedsättning. Temat bestämdes av arbetsgruppen för Läslov 2019 och beslutades av chefsgruppen. Temat barn och unga med funktionsnedsättning är aktuellt och angeläget av flera anledningar. Dels för att målgruppen är en dubbelt prioriterad grupp enligt bibliotekslagen och för att det i stort sett inte har bedrivits biblioteksverksamhet för dessa barn och unga, och dels för att vi samtidigt vill stärka gruppen i ljuset av att FN:s barnkonvention blir lag 1 januari 2020. Biblioteken i Kalmar län, tillsammans med oss på Biblioteksutvecklingen, arbetar för att med start på Läslovet implementera en långsiktig och inkluderande biblioteksverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning.

 

FN:s Barnkonvention och biblioteksverksamhet

Vi arbetar också med hur biblioteksverksamheten för barn och unga i länet svarar upp mot FN:s Barnkonvention, som varit ett viktigt dokument för biblioteken att förhålla sig till allt sedan Barnkonventionen antogs av Sverige 1990. Men nu behöver vi syna barnverksamheten i sömmarna och se hur bra vi egentligen arbetar med Barnkonventionen i samband med att den nu blir lag 1 januari 2020. I vårt nätverk för barn- och ungapersonal har vi startat ett arbete med konventionen och fortsätter med en utbildningsdag med människorättsjuristen Hanna Gerdes för samtlig bibliotekspersonal och bibliotekschefer 13 november 2019.

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se