Hoppa till innehåll
Regional biblioteksutveckling i Kalmar län Regional biblioteksutveckling i Kalmar län

Regionbiblioteket i Kalmar län är en del av Regionförbundet. Den regionala biblioteksutvecklingen utgår från Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi (RUS), samt Kalmar läns Kulturplan 2015-2017. 

Regionbibliotekets verksamhet styrs av bibliotekslagen som betonar att regional biblioteksverksamhet ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för länets folkbibliotek.

Arbetet med en regional biblioteksplan för Kalmar län har inletts under hösten 2015 och beräknas bli klar under 2016.

Läsfrämjande: RELÄ - Regionen läser Läsfrämjande: RELÄ - Regionen läser

Genom RELÄ, Regionen läser, samverkar Regionbiblioteket i Kalmar län bland annat med bibliotek, fritidsgårdar, studieförbund, idrottsföreningar och Länskulturen för att erbjuda barn, unga och vuxna i Kalmar län nya vägar till läsning. Samverkan kretsar kring läsfrämjande insatser under tre år. Projektet startade 15 mars 2015 och finansieras av medel från Kulturrådet samt Regionförbundet i Kalmar län.

Projektet består av 17 delprojekt, varav 14 har startat och övriga planerar att starta under 2016. Delprojekten har olika målgrupper men huvuddelen av insatserna riktas till barn och ungdomar i åldern 10-15 år samt nya svenskar. RELÄ, Regionen läser, ska möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan delprojekten och sprida goda exempel över kommungränserna så att delprojektens insatser och aktiviteter bidrar till ett regionalt lärande.

För ytterligare information om RELÄ, Regionen läser, läs här eller kontakta projektledare Catharina Aineström.

Projektets blogg uppdateras kontinuerligt med summeringar från pågående delprojekt samt praktisk information. RELÄ finns även på Twitter och Instagram under #regionenlaser. 

Instagram Instagram